نوبخت: برنامه ششم جامع نگر و مساله محور است
معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با تبيين كليات برنامه ششم توسعه، اين برنامه را جامع نگر و مساله محور توصيف كرد.

محمدباقر نوبخت طي سخناني در همايش ملي تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: اگرچه لايحه برنامه ششم در مجلس شوراي اسلامي مطمح رسيدگي است و فرآيندي را در سازمان مديريت و برنامه ريزي طي كرده و در هيات وزيران مطرح شده است، هنوز هم خود را مستغني از نظرات نخبگان و انديشمندان نمي دانيم.

وي با بيان اينكه اين برنامه يازدهمين برنامه كشور، سومين برنامه سند چشم انداز و اولين برنامه اقتصاد مقاومتي به شمار مي آيد ادامه داد: در اين برنامه تلاش كرده ايم كه از تجارب برنامه هاي قبل استفاده كنيم و بر همين مبنا با در نظر گرفتن يك آسيب مهم در برنامه هاي گذشته كه برنامه ريزي پيرامون همه مسائل كشور در يك بازه زماني ۵ ساله يا ۱۰ ساله بود، تلاش شد كه برنامه ششم جامع نگر و مساله محور باشد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور افزود: برنامه ششم توسعه با ابتناء به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري چه درخصوص برنامه و چه درمورد اقتصاد مقاومتي تلاش دارد كه در همه ابعاد، رشد توليد رقابتي مبتني بر دانش و بهره وري را در چارچوب تعامل سازنده با جهان، اقتصاد مقاومتي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت دنبال كند.

نوبخت اظهار كرد: گروه اول از مهم ترين موضوعاتي كه قصد داريم طي اجراي برنامه يعني در طول سالهاي ۹۵ تا ۹۹ محقق شود، حل مسائلي است كه معتقديم اگر به آنها رسيدگي نكنيم تبديل به بحران و مشكل مي شوند از قبيل موضوعاتي نظير: آب، محيط زيست و صندوق هاي بازنشستگي.

وي گروه ديگر از موضوعات مورد توجه در برنامه ششم را بخش هايي دانست كه به عنوان پيشران توسعه عمل ميكنند و از اين گروه صنايع معدني، گردشگري، ترانزيت، حمل و نقل ريلي، فناوري اطلاعات و انرژي هسته اي را برشمرد.

معاون رييس جمهور با بيان اينكه نرخ بيكاري ۷ درصد براي پايان برنامه ششم پيش بيني شده است خاطرنشان كرد: رشد متوسط اقتصادي ۸ درصد در طول برنامه بدون توجه به يك تامين مالي متناسب، امكان پذير نيست. از سويي ديگر بخشي از منابع بايد از طريق بهره وري تامين شود. از نظر دولت يازدهم هيچ توسعه اي بدون در نظر گرفتن عدالت و بهبود وضعيت محرومان و اقشار آسيب پذير و كم درآمد پذيرفته نيست.

نوبخت با بيان اينكه دغدغه ما بهبود معيشت مردم و توانمندسازي محرومان است يادآور شد: دولت تحت هيچ شرايطي يارانه افراد كم درآمد را حذف نخواهد كرد. برهمين مبنا ما در حال حاضر به بيش از ۷۵ ميليون نفر در كشور يارانه پرداخت ميكنيم و همواره هدفمان توانمندسازي محرومان و فقراست.

وي گفت: در برنامه ششم فقط يك سند به احكام نيازمند طي شدن فرآيند تقنيني اختصاص دارد و در بسياري از موارد دولت خود روند اجرا را بايد طي كند و جنبه تقنيني ندارد. همين امر يكي از نوآوري هاي برنامه ششم بشمار مي آيد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه مباني نظري برنامه ششم توسعه، سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و بهره گيري از تازه ترين دستاوردهاي علمي و مدل هاي روز در عرصه برنامه ريزي است تصريح كرد: برنامه ششم واجد نوعي برنامه ريزي غلتان است تا بتوانيم خود را براي رشدهاي اقتصادي بالاي ۸ درصد نيز تجهيز كنيم. برهمين اساس برنامه را تا سطح يك برنامه عملياتي و اقدام اساسي پيش برده ايم.

نوبخت با بيان اينكه برنامه ششم محصول ۸۵ هزار و ۶۷۸ نفر ساعت كار تخصصي و كارشناسي است در عين حال گفت: با وجود همه اقدامات كارشناسي و بهره گيري از تلاش حدود ۱۰۰۰ نفر از همكارانم اما نقش نظرات انجمن هاي علمي تخصصي كشور و دستگاه هاي اجرايي را در تهيه و تدوين اين برنامه نبايد ناديده گرفت.

وي براساس آنچه كه در برنامه ششم پيش بيني شده است با رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد، شاهد تك رقمي شدن تورم و كاهش نرخ بيكاري تا ۷ درصد خواهيم بود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اينكه برنامه با ضريب جيني ۳۴ صدم تهيه شده است، جمعيت را يكي از مهم ترين موضوعات مورد توجه در برنامه دانست و تصريح كرد: جمعيت كشور در سال ۹۴، ۷۹ ميليون و ۱۳۸ هزار نفر بوده است كه با رشد متوسط ۱,۲۶ درصد در پايان برنامه به ۸۴ ميليون و ۲۶۵ هزار نفر افزايش خواهد يافت. همچنين نرخ باروري كل كه يكي از موضوعات نگران كننده در راستاي پيري جمعيت كشور بوده و هست از ۱.۹ درصد به ۲.۱ درصد افزايش مي يابد.

نوبخت با ارايه برخي آمار ديگر تصريح كرد: براساس برنامه ششم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، ۱۵,۴ درصد به صورت سالانه، توليد سرانه به ميزان ۶.۷ درصد و نسبت سرمايه گذاري به توليد ۳۸ درصد خواهد شد. همچنين نرخ تورم از ۱۲.۸ درصد در سال ۹۴ به ۸.۹ درصد و نرخ بيكاري از ۱۰.۷ درصد به۷ درصد كاهش خواهد يافت.

وي با بيان اينكه شاخص بهره وري نيز با همت دستگاه هاي مربوطه از رتبه ۱۱۸ جهاني به رتبه ۷۰ ارتقا خواهد يافت، ادامه داد در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، عدم وابستگي به نفت يا كاهش وابستگي در برنامه ششم پيش بيني شده است. بر همين مبنا سهم منابع نفتي در برنامه از ۳۱,۵ درصد به ۲۲ درصد تقليل مي يابد. از سوي ديگر نسبت ماليات به توليد خالص داخلي كه در سال ۹۴ به ميزان ۶.۵ درصد بوده است، تا ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت. برهمين مبنا با تلاش دوستان در وزارت امور اقتصادي و دارايي به سمتي مي رويم كه نهادها، آستان هاي مقدس و قرارگاه هايي كه در حال حاضر ماليات نمي پرداند به جمع موديان مالياتي بپيوندند.

معاون رييس جمهور با اشاره به افزايش ميزان نسبت درآمدها به اعتبارات هزينه اي برمبناي برنامه ششم از ۶۸ درصد به ۱۰۵,۶ درصد اظهار كرد نهايتا تراز عملياتي برنامه ششم توسعه ۵۲ هزار ميليارد تومان است و تصميم داريم كه بدهي دولت به نظام بانكي را در پايان برنامه به صفر برسانيم.

نوبخت با اشاره به پيش بيني رشد اقتصادي ۸ درصد، خاطرنشان كرد به صورت جداگانه ميتوان گفت كه بر مبناي برنامه ششم توسعه، رشد كشاورزي ۵ درصد، نفت ۹,۳ درصد، معدن ۸.۸ درصد، صنعت ۹.۳ درصد، ارتباطات ۱۹.۴ درصد و خدمات ۵.۸ درصد خواهد بود و از اين مجموعه، ۳۵ درصد سهم بهره وري در رشد اقتصادي خواهد بود.

وي در مورد منابع موردنياز براي رشد اقتصادي ۸ درصد در برنامه ششم توسعه نيز خاطرنشان كرد: منابع موردنياز سالانه براي اين امر چيزي در حدود ۷۲۴ هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان ۱۰۵ هزار ميليارد تومان از منابع بخش عمومي، ۵۷ هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي، ۹۵ هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه، ۱۸۰ هزار تومان از محل تسهيلات بانكي، ۲۴ هزار ميليارد تومان از بخش خصوصي، ۱۰۹ هزار ميليارد تومان از محل منابع شركت هاي دولتي و ۱۶۰ هزار ميليارد تومان نيز از محل منابع مالي خارجي تامين خواهد شد.

سخنگوي دولت در پايان در مورد ميزان منابع مالي خارجي در اجراي برنامه ششم توسعه تصريح كرد: در مورد منابع مالي خارجي، ۱۲ ميليارد دلار از محل افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي، ۲۰ ميليارد دلار از محل فاينانس و ۱۸ ميليارد دلار از محل مشاركت هاي داخلي و خارجي پيش بيني شده است.