سومین جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استانی در سال جاری روز گذشته به ریاست محمد هادی آرین در محل سالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان، ارائه گزارش و بررسی درآمدهای عمومی استان تا مهر ماه سال جاری و نیز اتخاذ تصمیم جهت افزایش قانونی درآمدها از جمله مباحث طرح شده در این جلسه بود. همچنین در این جلسه ارقام پیش بینی درآمدهای عمومی و اختصاصی استان جهت پیشنهاد و درج در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور نیز مورد تایید اعضا قرار گرفت.