به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ؛حمید جهانشاهی در نشست معاونین هماهنگی برنامه و بودجه استانها دوشنبه 98/4/31 در سالن یاران شهید بهشتی سازمان برنامه و بودجه کشور حضور یافت.

این نشست به ریاست نعمتی ، رییس امور استانها و مناطق سازمان، معاونین مربوطه و با حضور معاونین هماهنگی برنامه و بودجه استانهای کشور برگزار گردید.

اجرای بودجه ریزی عملیاتی و الزامات سال جاری، ارائه گزارش آخرین وضعیت اعتبارات هزینه ای استانهاو تبیین سیاست هاو چالش های پیش رو ،اصلاحات دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقت نامه ای سال جاری، گزارش وضعیت درآمدی استانها و الزامات آن و رویکردهای اعتبارات پژوهشی سال جاری از جمله موضوعات مطروحه در جلسه بود.

گفتنی است در ابتدای جلسه رمضان پور نرگسی معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان با اشاره به وضعیت اعتبارات کشور و بودجه استانها و تبیین سیاست های پیش رو در سال جاری و رعایت دقیق قوانین و مقررات و دستورالعمل های بودجه بر رعایت صرفه جویی هزینه ها و بهره گیری از طرفیت های قانونی بودجه تاکید نمود.