لیست پروژه های عمرانی سال 1398  مصوب کمیته های برنامه ریزی شهرستان های استان خراسان جنوبی  به شرح ذیل می باشد:

پروژه های عمرانی مصوب کمیته های برنامه ریزی شهرستان های سال 1398